رتبه
عنوان
فروش آخر هفته
فروش کل
هفته اکران
1
59.2
250.3
2
2
50.6
50.6
1
3
44.7
466.8
4
6
1.0
94.3
9
8
0.828
42.2
5
9
0.24
190.5
11
10
0.216
0.216
1